Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Definities
1. De verkoper: Mind 2 Muscle, gevestigd te Amsterdam.
2. De koper: de wederpartij van de verkoper.
3. De overeenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en verkoper.
4. Bedenktijd/herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen 14 dagen af te zien van de overeenkomst.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die worden gesloten door de verkoper en koper.
2.2 De verkoper is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging of aanvulling van de algemene voorwaarden zal nooit ten nadele van de koper zijn.

3. De overeenkomst
3.1 De overeenkomst tussen verkoper en koper komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
3.2 Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, is de overeenkomst definitief wanneer de koper heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de verkoper heeft gemachtigd de volledige koopsom van zijn rekening af te schrijven, middels betaling via Paypal of directe bankoverschrijving.

4. Bedenktijd
4.1 De koper heeft 14 dagen bedenktijd na de aankoop om de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden(herroepingsrecht). De termijn gaat in vanaf het moment dat de bestelling door de koper is ontvangen.
4.2 Wanneer de koper via de website of via de e-mail aan de verkoper bekend heeft gemaakt een beroep te willen doen op zijn herroepingsrecht, ontvangt de koper van de verkoper daarvan een bevestiging per e-mail.
4.3 De koper dient binnen 14 dagen nadat hij een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht het geleverde product naar de verkoper te retourneren.
4.4 Geretourneerde producten dienen ongebruikt en onbeschadigd voorzien te zijn van de originele verpakking.
4.5 De koper betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product.
4.6 Wanneer de geretourneerde producten door de verkoper zijn ontvangen, ontvangt de koper daarvan een schriftelijke bevestiging. De koper krijgt vervolgens het betaalde bedrag inclusief verzendkosten teruggestort op zijn rekeningnummer.
4.7 Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken is de klant eigenaar geworden van
het betreffende product.

5. De prijs
De prijzen op onze webshop zijn altijd inclusief BTW. Kosten voor het verzenden van het product, worden zichtbaar bij het afrekenen van het product.

6.Betaling
6.1 De volledige koopsom inclusief verzendkosten wordt altijd meteen in de onlineshop voldaan. Achteraf betalen is niet mogelijk. Betaling geschiedt middels het overmaken van de volledige koopsom naar de verkoper. De betalingsmogelijkheden die door de verkoper worden aangeboden zijn: paypal, Ideal, etc.
6.2 De overeenkomst komt elektronisch tot stand, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden door het plaatsen van een vinkje.
6.3 U ontvangt na uw aankoop een schriftelijke bevestiging van ons per e-mail.
6.4 Er wordt naar gestreefd het bestelde product binnen 7 dagen aan u te leveren. Wanneer door onvoorziene omstandigheden het product niet binnen deze periode leverbaar is, zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. U bent vervolgens gerechtigd de overeenkomst met ons te ontbinden. Wanneer u gebruik maakt van dit recht, krijgt u het door u reeds betaalde bedrag teruggestort op uw rekening.
6.5 Voor levering van producten in het buitenland moet u rekening houden met een langere levertijd van 30 dagen. De verzendkosten die in rekening worden gebracht, zijn zichtbaar wanneer er tot aankoop van het product wordt overgegaan.

7.Klachten
7.1. De koper is verplicht klachten over het product direct te melden aan de verkoper en wel nadat de gebreken door de koper zijn geconstateerd. De klacht is volledig en duidelijk omschreven, zodat de verkoper hierop adequaat kan reageren.
7.2. Ingediende klachten worden binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien voor een klacht een langere verwerkingstijd nodig is, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8. Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper.

9. Slotbepaling
Wanneer een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.